ตลาดอตก.ตั้งบอร์ดชุดใหม่แล้ว

ปลัดกระทรวงเกษตรฯเผยซุปเปอร์บอร์ดตั้งบอร์ดอตก.ชุดใหม่แล้ว 

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ซุปเปอร์บอร์ด ได้มีหนังสือแต่งตั้งกรรมการบริหารองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร(อตก.) ซึ่งมีผลให้ชุดเดิมต้องพ้นออกไป โดยชุดใหม่จะเร่งประประชุมภายในเดือนนี้เพื่อพิจารณางบประมาณ ทำให้การประชุมบอร์ดอตก.วันนี้ที่มีกำหนดประชุมในช่วงบ่ายต้องยกเลิกทันที

ทั้งนี้ โดยนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง ได้มีหนังสือด่วนที่สุดที่ กค. 0806.1/9238   ลงวันที่  25 ก.ค.  2558 เรื่องการแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรรกมารองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ถึงรมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   แจ้งว่าหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรแทนกรรมการที่ครบวาระ เมื่อเดือนเม.ย.ที่ผ่านมาและยู่ระหว่างรักษาการ

ทั้งนี้กรรรมการชุดใหม่ประกอบด้วย 1. นายบุญสืบ อินทร์อุไร  2. นายดิเรก ทัศนพันธุ์ ซึ่งเป็นกรรมการในชุดเดิมด้วย  3. นายสุรนันท์ วงศ์วิทยกำจร  4. นายธานินทร์ ผะเอม 5. พลโท เฉลิมชัย สิทธิสารท  6. นายวิทวัส ชัยปราณี 

อย่างไรก็ตามในส่วนของกรรมการที่เป็นตัวแทนจากภาคราชการยังคงอยู่คือ ปลัดกระทรวงเกษตรฯเป็นประธาน และนายธเนศพล ธนบุญวัฒน์  ผอ.อตก. ยังเป็นกรรมการและเลขานุการต่อไป.

กลับสู่ด้านบน กลับสู่ด้านบน

ไปยังเมนูอื่นๆ