สั่งรื้อเงินเดือนปรับใหญ่ข้าราชการทั้งระบบ

ครม.ตั้งกรรมการทบทวนเงินเดือนข้าราชการ เปิดทางรื้อใหญ่ทั้งระบบทุกกระทรวง รวมสภา ศาล องค์กรอิสระ และท้องถิ่น

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 21 ก.พ. มีมติให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)เตรียมเรื่องเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการระดับชาติเพื่อศึกษาทบทวนความเหมาะสมของค่าตอบแทนของผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐในภาพรวมทั้งหมด ให้ที่ประชุม ครม.พิจารณาในสัปดาห์หน้า

ทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นเนื่องจาก ก.พ.ร. ได้เสนอเรื่องการปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้อำนวยการองค์การมหาชน เพื่อเสนอต่อ ครม. เมื่อวันที่ 21 ม.ค. และขอเสนอให้ ครม.พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการระดับชาติเพื่อศึกษาทบทวนความเหมาะสมของค่าตอบแทนของผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานรัฐทั้งหมด

ครม.พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อทำให้โครงสร้างเงินเดือนข้าราชการ 2.72 ล้านคน เกิดความสมดุลและเท่าเทียม และแก้ไขปัญหาการลักลั่นอันเนื่องมาจากองค์กรอิสระขอปรับขึ้นเงินเดือนตัวเอง จึงเห็นควรตั้งคณะกรรมการดังกล่าวขึ้นมา

โดยให้รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธาน รมว.คลัง เป็นรองประธาน กรรมการอื่นประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและภาคเอกชนที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านเงินเดือนและค่าตอบแทน จำนวน 6 คน รวมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ศึกษาและวิเคราะห์เปรียบเทียบเกี่ยวกับอัตราค่าตอบแทนของหน่วยงานภาครัฐในภาพรวม ทั้งส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ หน่วยงานอื่นของรัฐในสังกัดฝ่ายบริหาร สังกัดฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ และองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

ทั้งนี้ เพื่อให้อัตราค่าตอบแทนมีความเสมอภาค เป็นธรรมและเหมาะสมเทียบเท่ามาตรฐานการครองชีพ และให้สอดคล้องกับระบบการบริหารงานสมัยใหม่

นอกจากนี้ ยังให้จัดทำข้อเสนอการปรับปรุงอัตราค่าตอบแทนขั้นสูงและขั้นต่ำของผู้บริหารภาครัฐที่เป็นมาตรฐานกลางหรือบัญชีกลาง เพื่อ ครม.จะได้ใช้ประกอบการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารต่อไป รวมทั้งเปรียบเทียบค่าตอบแทนกับภาคเอกชนด้วย

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น 1: 23 ม.ค.2556, 06:56น.
แมลงสาปสลิ่มเน่าพันธมารฝันหวาน น้ำลายไหลแมะๆๆๆๆๆๆๆๆ
ความคิดเห็น 2: 22 ม.ค.2556, 23:07น.
นึกว่าปรับเรียบร้อยหมดแล้ว ยังไม่ได้ปรับอีกเหรอ บรรลัยแล้วประเทศชาติ
ความคิดเห็น 3: 22 ม.ค.2556, 18:32น.
ง่ายๆ ให้ค่าตอบเเทนเท่าเอกชน ประเมินผลงานเหมือนเอกชน แล้วให้สวัสดิการเหมือน เอกชน ข้าราชการไทยคงลาออกอีกหลายคน ไม่นั้นก็โดนให้ออกอีกเยอะ จบ
ความคิดเห็น 4: 22 ม.ค.2556, 17:43น.
วู๊วเยี่ยมมาก ดูแลผู้คนให้อิ่มหนำสำราญ ข้าราชการก็เป็นคน ยังครูบาอาจารย์อีก ยากจนเข็ญใจ หนี้สินรุงรัง ต้องรีดภาษีคนรวยเจ้าสัวอาเสี่ยทั้งหลายให้หนักข้อขึ้นอีก เศรษฐีที่ดินอีกเยอะ ภาษี มรดกอีกมากมาย เอาเงินทองมาลดความเหลื่อมล้ำของสังคมให้หนักข้อขึ้นอีก ดีมากๆเลย ทหารตำรวจ อย่าให้มันรวยล้นฟ้าเฉพาะพวกก่อกฎบ 5555
ความคิดเห็น 5: 22 ม.ค.2556, 15:56น.
ดีแล้วครับ ก่อนที่ข้าราชการทั้งประเทศจะแห่กันประท้วงเรียกขึ้นเงินเดือน แต่ควรดูประสิทธิภาพ จริงๆ นะครับ เราไม่ควรเสียภาษีไปกับค่าโอทีของพวกข้าราชการที่ไปสำนักงานวันอาทิตย์เพื่อ เปิดแอร์เล่นเฟซบุ๊ครับ

กลับสู่ด้านบน กลับสู่ด้านบน