สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตอนที่ 1

ไทยลาว สายสัมพันธ์สองฝั่งโขง

โดย...ปวีณา สิงห์บูรณา

ไทยลาว สายสัมพันธ์สองฝั่งโขง

ในช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ คำว่า “ประชาคมอาเซียน” มักได้รับการกล่าวถึงอยู่บ่อยครั้ง และเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่า 10 ประเทศอาเซียน ประกอบด้วย บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ทั้งนี้ในการประชุมผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 78 ต.ค. 2546 ที่บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ผู้นำอาเซียนได้ตอบสนองต่อการบรรลุวิสัยทัศน์อาเซียน โดยได้ลงนามในปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมืออาเซียน (Declaration of ASEAN Concord II หรือ Bali Concord II) เห็นชอบให้มีการจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) ประชาคมอาเซียนนี้จะประกอบด้วย 3 เสาหลัก (Pillars) ได้แก่ ประชาคมความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Security Community–ASC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic CommunityAEC) และประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN SocioCultural CommunityASCC)

ต่อมาในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 14 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ เมื่อเดือน ก.พ. 2552 ได้รับรองปฏิญญาชะอำหัวหิน ว่าด้วยแผนงานสำหรับการจัดตั้งประชาคมอาเซียนในทั้ง 3 เสาหลัก คือ ประชาคมการเมืองความมั่นคง ประชาคมเศรษฐกิจ และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม เพื่อดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายของการจัดตั้งประชาคมอาเซียนภายในปี พ.ศ. 2558 ทั้งนี้คนไทยจะได้รับประโยชน์จากการรวมตัวเป็นประชาคมของอาเซียนมากน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับการเตรียมความพร้อม ดังนั้นการสร้างความตื่นตัวและให้ความรู้กับประชาชนจึงเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อให้คนไทยตระหนักถึงโอกาสและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งจะช่วยให้คนไทยได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ ในขณะเดียวกันก็ต้องป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบในทางลบแก่ภาคส่วนต่างๆ ด้วย

สิ่งหนึ่งที่คนไทยจำเป็นต้องเริ่มเรียนรู้ในการเตรียมความพร้อมเป็นประชาชนอาเซียน คือการเรียนรู้เรื่องราวและความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน โดยประเทศไทยนั้นมีความสัมพันธ์ และมีความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ในอาเซียนที่แตกต่างกันออกไป แต่หากกล่าวถึงหนึ่งในประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีความสัมพันธ์กันในลักษณะพิเศษกับประเทศไทยแล้ว เชื่อได้แน่ว่าผู้อ่านทุกท่านคงคิดถึงประเทศซึ่งตั้งอยู่อีกฟากฝั่งแม่น้ำโขง และมีลำน้ำโขงเป็นกั้นเป็นพรมแดนธรรมชาติ นั่นคือประเทศลาว หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือที่คนไทยนิยมเรียกสั้นๆ ว่า สปป.ลาว หรือประเทศลาวนั้น เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่า ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีเมืองหลวงคือ นครหลวงเวียงจันทน์ (Vientiane) และมีพรมแดนเชื่อมต่อทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยมีแม่น้ำโขงเป็นพรมแดนธรรมชาติเชื่อมสองฝั่งของประเทศทั้งสองไว้เป็นระยะทางประมาณ 1,200 กิโลเมตร เป็นสายน้ำที่หล่อเลี้ยงผู้คนสองฝั่งโขง และยังเป็นเส้นทางคมนาคมหลัก ที่ใช้ไปมาหาสู่ระหว่างกันนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

เรื่องราวในตำนานและประวัติศาสตร์ไทยลาวนั้นมีมาแต่โบราณ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ท้าวฮุ่ง ท้าวเจือง” ตำนานวีรบุรุษสองฝั่งโขง ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นมหากาพย์แห่งอุษาคเนย์ มีปรากฏชื่อทั้งในตำนานของไทยและลาว โดยมหากาพย์เรื่องนี้ได้กล่าวถึงการตั้งภูมิลำเนาของของกลุ่มชาติพันธุ์ในอุษาคเนย์ ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นบรรพบุรุษของกลุ่มคนที่อาศัยอยู่แถบลุ่มแม่น้ำโขงปัจจุบัน หมายรวมถึงคนสองฝั่งโขงคือคนไทยและคนลาวนั่นเอง

นอกจากนี้ ยังมีบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ลาว ซึ่งได้รับการกล่าวถึงในประวัติศาสตร์ของทั้งไทยและลาว นั่นคือ พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ผู้ทรงสร้างพระธาตุหลวงเวียงจันทน์ พระธาตุที่ใหญ่และสำคัญที่สุดของลาว และนอกจากจะเป็นผู้ทรงสร้างพระธาตุหลวงเวียงจันทน์ โบราณสถานคู่บ้านคู่เมืองของลาวแล้ว ในรัชสมัยของพระองค์ยังมีสัมพันธไมตรีที่แนบแน่นกับกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา คือสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ อันเป็นที่มาของ “พระธาตุศรีสองรัก” สักขีพยานแห่งมิตรไมตรีของสองอาณาจักร

พระมหากษัตริย์ทั้งสองพระองค์ คือพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช แห่งกรุงศรีสัตนาคนหุต และสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ แห่งกรุงศรีอยุธยา ทรงครองราชสมบัติในสมัยที่พม่าเรืองอำนาจรุกรานดินแดนต่างๆ ทั้งสองพระองค์จึงได้ตกลงรวมกำลังกันต่อสู้กับพม่า และได้กระทำสัตยาธิษฐานว่าจะไม่รุกล้ำดินแดนของกันและกัน จากนั้นจึงได้ร่วมกันสร้างพระธาตุศรีสองรักเพื่อเป็นสักขีพยาน ณ กึ่งกลางระหว่างแม่น้ำน่านและแม่น้ำโขง อันเป็นรอยต่อของทั้งสองราชอาณาจักรในขณะนั้น โดยในปัจจุบันพระธาตุศรีสองรัก ตั้งอยู่ริมแม่น้ำหมัน อ.ด่านซ้าย จ.เลย และมีการจัดงานบุญใหญ่สมโภชพระธาตุศรีสองรักในวันเพ็ญเดือน 6 ของทุกปี นับเป็นหนึ่งในงานบุญสำคัญของผู้คนสองฝั่งโขงทั้งไทยลาวมาแต่อดีต

หลายร้อยปีที่กาลเวลาได้ล่วงเลย นับแต่การสร้างพระธาตุศรีสองรักประจักษ์พยานแห่งมิตรไมตรีของสองอาณาจักรในอดีต ยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง และโลกที่เปลี่ยนไป ไม่ได้ทำให้สายสัมพันธ์สองฝั่งโขงของไทยและลาวจืดจางลง หากแต่ยังคงเชื่อมต่อความสัมพันธ์ต่อกันมาอย่างแนบแน่น จนกระทั่งมีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการ ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในวันที่ 19 ธ.ค. 2493 โดยรัฐบาลไทยได้ส่งผู้แทนไปประจำการที่นครหลวงเวียงจันทน์เป็นครั้งแรก โดยแรกเริ่มมีสถานะเป็นสถานกงสุล และต่อมาได้ยกฐานะขึ้นเป็นสถานอัครราชทูต และสถานเอกอัครราชทูต ตามลำดับ โดยมี พลจัตวาสมัย แววประเสริฐ เป็นอัครราชทูต และเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ คนแรก

นอกจากนั้นแล้ว ยังได้มีการจัดตั้งองค์กรต่างๆ เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ของผู้คนสองฝั่งโขงให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น การจัดตั้งสมาคมไทยลาวเพื่อมิตรภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ ทั้งนี้สมาคมไทยลาวเพื่อมิตรภาพ ยังได้จัดทำวารสาร สารมิตรภาพไทยลาว ขึ้น เพื่อเผยแพร่ข้อมูลในการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ รวมถึงเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรม และความร่วมมือต่างๆ ซึ่งจัดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ อันบ่งบอกถึงสายสัมพันธ์สองฝั่งโขงที่ยังคงแนบแน่นไม่เคยเสื่อมคลาย

ในวันนี้แม่น้ำโขงยังคงไหลหล่อเลี้ยงผู้คนสองฟากฝั่ง ใครหลายคนอาจบอกว่าแม่น้ำโขงคือพรมแดนกั้นเขตไทยลาว แต่สำหรับทีมงานรายการโลก 360 องศา ที่ได้มีโอกาสเยือนประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอีกครั้งหนึ่ง ขอบอกว่านี่คือสายน้ำที่เชื่อมให้ญาติสนิทมิตรสหายไปมาหาสู่กันมาอย่างยาวนาน และยังรอคอยให้ผู้คนทั้งสองประเทศที่อยู่ห่างไกลริมฝั่งโขงออกไป ได้มีโอกาสใช้แม่น้ำสายนี้ เชื่อมน้ำใจไมตรี เรียนรู้ซึ่งกันและกัน รวมไปถึงการสร้างสรรค์สิ่งดีงามร่วมกันอีกด้วย

ในวันที่นานาประเทศร่วมมือกัน พร้อมใจกันรวมตัวเป็นหนึ่ง เป็นประชาคมอาเซียน เราคงต้องลองตั้งคำถามกับตัวเองแล้วว่า วันนี้เราได้เรียนรู้ และเข้าใจผู้คนอีกฟากฝั่งโขงซึ่งเป็นญาติสนิทมิตรสหายมาแต่โบราณมากน้อยเพียงใด ร่วมเรียนรู้และเข้าใจญาติสนิทมิตรบ้านใกล้ไปพร้อมๆ กันได้ ในรายการโลก 360 องศา คืนวันเสาร์ เวลา 3 ทุ่มครึ่ง

แสดงผลเป็นเว็บไซต์ปกติ

กลับสู่ด้านบน กลับสู่ด้านบน

ไปยังเมนูอื่นๆ