เศรษฐกิจภาครัฐ

รัฐบาลตั้งเป้าไทยติด 1 ใน10 โลกประเทศโกยรายได้ท่องเที่ยว

  • 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 01:44 น.
  • | เปิดอ่าน 9,388
  • | ความคิดเห็น 0
Share on Google+
LINE it!

รัฐบาลตั้งเป้าไทยติด 1 ใน10 โลกประเทศโกยรายได้ท่องเที่ยว

รัฐบาลตั้งเป้าไทยติด 1 ใน 10 ประเทศที่สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวมากสุดของโลก

พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์หลังการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 6 คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านการท่องเที่ยว วัฒนธรรมและการกีฬา ครั้งที่ 1/2560 ว่า การประชุมในวันนี้มีความก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจ และกล่าวย้ำว่า วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ผูกพันกับประเทศไทยมาเป็นระยะเวลานาน ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมที่มีศักยภาพสูง มีมรดกทางธรรมชาติที่สวยงาม ฉะนั้น วัฒนธรรมเป็นจิตวิญญาณของการท่องเที่ยว รวมทั้งกีฬา  จึงรวมเป็น Sport tourism ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นสิ่งที่สร้างความมั่นคง สามารถกระจายรายได้ไปสู่ท้องถิ่นอย่างทั่วถึง ซึ่งปีที่ผ่านมา WTTC ได้ประมาณการรายได้จากการท่องเที่ยวของประเทศไทยอยู่ที่ 20.6 % ของ GDP และในอีก 10 ปีข้างหน้าคาดว่าประเทศไทยจะติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก

สรุปผลการประชุมที่ ครม.เห็นชอบแล้ว 3 เรื่อง ได้แก่

1. การจัดพื้นที่มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ เพื่อเพิ่มมูลค่าและมูลค่าทางวัฒนธรรม พร้อมด้วยร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่....) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่...) พ.ศ.....

2. การจัดทำเกณฑ์มาตรฐานคุณธรรมแห่งชาติ พร้อมด้วยร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) (ฉบับที่...) พ.ศ. ....

3. การจัดตั้งวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย ขณะนี้ ถือว่าทุกอย่างประสบความสำเร็จ     ผลเป็นที่น่าพอใจ เป็นไปตามป้าหมายและเป้าหมายต่อไปคือ road to Tokyo ซึ่งสถาบันนี้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อกำกับ ให้ความรู้ในแต่ละสาขาในเรื่องต่างๆ อย่างเป็นขั้นตอนและมีมาตรฐาน ซึ่งในอนาคตหาก พ.ร.บ.การกีฬาแห่งชาติเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขั้นต่อไปจะเป็นการตั้งคณะอนุกรรมการวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อมาสานต่อการทำงานในขั้นตอนต่อไป

ส่วนเรื่องที่ผ่าน ครม.ไปแล้วและอยู่ในขั้นตอนต่อไปมี 2 เรื่อง ได้แก่

1. พ.ร.บ. การกีฬาแห่งชาติ ผ่านความเห็นชอบแล้ว และกำลังเสนอต่อ สนช. ต่อไป

2. พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยกีฬา อยู่ระหว่างการพิจารณา เมื่อผ่านความเห็นชอบแล้วจะมีการเสนอต่อ สนช. ในขั้นตอนต่อไป

ด้าน นางกอบาญจน์ วัฒนวรางกูร รมว. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวเพิ่มเติมว่า ในภาพใหญ่ของสถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬานี้ เป็นส่วนหนึ่งทำให้บรรลุเป้าหมาย กีฬา สู่ความเป็นเลิศ รวมถึงกีฬาสู่มวลชน ทั้งนี้ ด้านการท่องเที่ยวได้มีการปรับวิสัยทัศน์ เพื่อทำให้การท่องเที่ยวเป็นไปอย่างมีคุณภาพ สิ่งนี้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ

“ส่วนแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติที่จะทำต่อเนื่องตั้งแต่ 2560-2564 นั้นขณะนี้ อยู่ระหว่างการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งชาติ เพื่อจะจัดตั้งทีมงานในการสนับสนุนการทำงานของ ททช. ซึ่งขณะเดียวกันได้มีการตั้งคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติ ซึ่งจะเป็นคณะกรรมการสูงสุดที่จะดูแลทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวและกีฬาโดยจะมีการทำงานอย่างบูรณาการ และดูแลให้แผนต่อเนื่องในระยะยาวต่อไป ถึงแม้จะมีการเปลี่ยนบุคลากรแต่แผนใหญ่จะไม่มีการเปลี่ยน”

นอกจากนี้ ในแง่ของการท่องเที่ยวได้มีการนำมาตรฐานการท่องเที่ยวในขั้นพื้นฐาน เพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบธุรกิจด้านการท่องเที่ยวให้เข้าสู่ระบบให้มากขึ้น โดยในแง่การพัฒนาการท่องเที่ยวของไทย จะแบ่งเป็น 2 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ แบบ Area base และ Product base ขณะนี้ Area base ได้มีการดำเนินการจาก 5 Cluster เป็น 8 Cluster และกำลังอยู่ในช่วงการสร้าง cluster ที่ 9คือ หมู่เกาะทะเลใต้ ได้แก่ หมู่เกาะเต่า เกาะพงัน เกาะสมุย และหมู่เกาะอ่างทอง จะพยายามเร่งให้แล้วเสร็จภายในรัฐบาลนี้

ด้าน Product base มี 7 สาขา ซึ่งในขณะนี้มีการทำแผนเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาทิ Medical&wellness ซึ่งทำร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และแผนที่กำลังจัดทำอยู่ในช่วงนี้ เช่น แผนกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว,การท่องเที่ยวทางน้ำ, Tourism for all และแผนที่ดำเนินการและพัฒนาต่อไป คือ การท่องเที่ยวเชิงอาหาร, การท่องเที่ยวเชิงแต่งงาน รวมถึง Asean connect ทั้งหมดนี้เป็นพื้นฐานของการพัฒนาการท่องเที่ยวจะยึดหลักด้านวัฒนธรรม ซึ่งจะอยู่ในทุกๆ ส่วนของการท่องเที่ยวในทุกสาขาและสาขาใหม่ๆ ในอนาคตต่อไป และสิ่งที่ทำควบคู่ไปกับแผนพัฒนาคือ ด้านความปลอดภัย และ Digital แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ Intelligence Center และ Digital tourism ซึ่งจะสอดคล้องกับ Thailand 4.0

แชร์ข่าวนี้

Share on Google+
LINE it!

ที่สุดธุรกิจ-ตลาดในรอบ 7 วัน

  • เปิดอ่าน
  • แสดงความคิดเห็น
  • แชร์