การบริหารการเงิน

ลงทุนอะไรดี ไม่ต้องเสียภาษี

  • 18 มิถุนายน 2560 เวลา 18:35 น.
  • | เปิดอ่าน 10,437
  • | ความคิดเห็น 0
Share on Google+
LINE it!

ลงทุนอะไรดี ไม่ต้องเสียภาษี

โดย...ชีวรัตน์ กิจนภาธนพงศ์

คนมีเงินต้องคิดหนัก จะลงทุนอะไรก็ยากลำบาก คิดจะนำเงินไปฝากธนาคารพาณิชย์ ก็ต้องเผชิญกับดอกเบี้ยเงินฝากก็แสนจะน้อยนิดแล้ว แถมยังต้องมาถูกหักภาษีดอกเบี้ยอีก 15%

ครั้นจะหันไปลงทุนหุ้นดีๆ รอกินเก็บเกี่ยวเงินปันผล ก็หนีไม่พ้นที่จะต้องถูกหักภาษีเงินปันผลในอัตรา 10%

คิดไปคิดมาผลตอบแทนหลังจากหักเงินภาษีดอกเบี้ยและเงินเฟ้อแล้วแทบจะไม่เหลืออะไร

มีบ้างไหม ลงทุนอะไรบ้างที่ไม่ต้องเสียภาษี?

ไม่ใช่จะมาแนะนำวิธีการหลบเลี่ยงการจ่ายภาษี เพราะการเสียภาษีเป็นหน้าที่ของพลเมืองที่จะต้องเสียภาษี เพื่อนำเงินภาษีไปพัฒนาประเทศชาติ

ก็ต้องมีบ้าง “การลงทุน” ที่ได้รับการยกเว้นภาษี

เพราะการที่รัฐบาลจะให้สิทธิพิเศษ “ยกเว้นภาษี” การลงทุนบางประเภท เพื่อที่จะจูงใจให้ออมเงิน หรือส่งเสริมให้มีการลงทุน และเราก็ไม่ต้องเขินอายที่จะเลือกการลงทุนที่ไม่ต้องเสียภาษี เพราะมันเป็น “สิทธิ” ของเราเอง 

มาดูตัวอย่าง 9 รูปแบบการลงทุนโดยไม่เสียภาษี แบบถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะ

1.เงินฝากเผื่อเรียกของธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ เช่น ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้รับการยกเว้นภาษี

2.การลงทุนซื้อสลากออมสิน หรือสลาก ธ.ก.ส.ก็ได้สิทธิพิเศษไม่ถูกหักภาษีดอกเบี้ย ณ ที่จ่าย

3.เงินฝากออมทรัพย์จากสหกรณ์ ซึ่งการฝากเงินกับสหกรณ์ได้อันดับแรกจะต้องสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ก่อน และจะต้องจ่ายเงินสมทบเป็นทุนเรือนหุ้นเท่าๆ กันทุกเดือน ซึ่งผลตอบแทนที่จะได้สหกรณ์มี 2 รูปแบบ คือ “เงินปันผล” และ “ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์” ก็ได้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเช่นกัน

เงินฝากออมทรัพย์ธนาคารพาณิชย์ส่วนไม่เกิน 2 หมื่นบาท กรณีที่นำเงินไปฝากกับธนาคารพาณิชย์ ดอกเบี้ยเงินฝากส่วนที่ไม่เกิน 2 หมื่นบาท จะได้รับการยกเว้นภาษี ส่วนดอกเบี้ยเงินฝากส่วนที่เกิน 2 หมื่นบาท ก็ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไปตามระเบียบ

4.เงินฝากประจำปลอดภาษี เป็นผลิตภัณฑ์การเงินที่รัฐบาลต้องการส่งเสริมให้ออมเงินระยะยาว โดยมีเงื่อนไขจะต้องเป็นเงินฝากประจำรายเดือนติดต่อกันไม่น้อยกว่า 24 เดือน โดยมียอดเงินฝากแต่ละคราวเท่ากัน แต่ไม่เกิน 2.5 หมื่นบาท/เดือน และรวมทั้งหมดต้องฝากไม่เกิน 6 แสนบาท

ข้อระวังหากไม่สามารถจะฝากเงินติดต่อกันจนครบ 24 เดือน หรือไถ่ถอนเงินฝากก่อนกำหนดก็ไม่ได้รับดอกเบี้ยพิเศษตามที่ธนาคารกำหนด รวมทั้งไม่ได้รับสิทธิประโยชน์การหักดอกเบี้ยภาษี 15%

5.เงินฝากประจำสำหรับผู้สูงอายุ 55 ปีขึ้นไป จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้เฉพาะดอกเบี้ยเงินฝากประจำตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป รวมไม่เกิน 3 หมื่นบาท ตลอดปีภาษี ซึ่งก็มีธนาคารหลายแห่งออกผลิตภัณฑ์การลงทุนเงินฝากเพื่อผู้สูงวัย เช่น “เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษผู้สูงวัย” ของธนาคารออมสิน กำหนดระยะเวลาเดือนที่ 1-6 จ่ายดอกเบี้ย 1% ต่อปี เดือนที่ 7-12 ดอกเบี้ย 1.50% ต่อปี เดือนที่ 13-18 จ่ายดอกเบี้ย 2% ต่อปี เดือนที่ 19-24 ร้อยละ 3% ต่อปี เฉลี่ยร้อยละ 1.875 ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำ 2.206% ต่อปี)

6.กองทุนรวมที่ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล เนื่องจาก “เงินได้จากการขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวม ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีตามข้อ 2 (32) ของกฎกระทรวงฉบับที่ 126 พ.ศ. 2509 ให้ได้รับสิทธิยกเว้นภาษี

7.กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) คือ กองทุนรวมประเภทหนึ่งที่ตั้งขึ้นเพื่อระดมทุนไปใช้พัฒนากิจการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อประโยชน์สาธารณะของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นโครงการของรัฐหรือเอกชน เช่น ไฟฟ้า ประปา ถนน ทางพิเศษ หรือทางสัมปทาน ท่าอากาศยานหรือสนามบิน ท่าเรือน้ำลึก โทรคมนาคม รถไฟฟ้า รถใต้ดิน เป็นต้น

โดยกองทุนรวมที่จะจัดตั้งนั้นจะต้องระบุเฉพาะเจาะจงเลยว่าจะนำเงินไปลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภทใด เช่น กองทุน BTSGIF หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางรางบีทีเอสโกรท ทั้งนี้จะได้ยกเว้นภาษีเงินปันผลให้แก่บุคคลธรรมดาเป็นระยะเวลา 10 ปี นับแต่วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน

8.กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) นอกจากสามารถหักลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15% กำไรจากการขายกองทุน LTF ที่ถือจนครบ 7 ปีปฏิทินจะได้รับยกเว้นภาษี แต่เงินปันผลที่จ่ายจากกองทุน LTF ไม่ได้รับยกเว้นภาษี ส่วนคนที่ซื้อกองทุน RMF กำไรจากการขายกองทุน RMF ที่ถือไว้จนครบเงื่อนไขจะได้รับยกเว้นภาษีเช่นกัน

9.การลงทุนซื้อหุ้น ในตลาดหลักทรัพย์ฯ กำไรจากการขายหลักทรัพย์ (Capital Gain)  กรณีเป็นบุคคลธรรมดาก็ได้รับการยกเว้นภาษีกำไร รวมถึงเงินปันผล ถ้าลงทุนซื้อหุ้นในบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ก็ได้รับการยกเว้นภาษีเงินปันผล แต่ถ้าไม่ใช่บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% 

นี่ก็พอเป็นทางเลือกหนึ่งในการลงทุนไม่เสียภาษี ลองไว้พิจารณาดูแล้วกัน

แชร์ข่าวนี้

Share on Google+
LINE it!

ที่สุดเศรษฐกิจ-หุ้นในรอบ 7 วัน

  • เปิดอ่าน
  • แสดงความคิดเห็น
  • แชร์