ไลฟ์

นาถ ลิ่วเจริญ เทคโนโลยีช่วยขับเคลื่อนชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมไปข้างหน้า

  • 18 มีนาคม 2560 เวลา 15:55 น.
  • | เปิดอ่าน 3,716
  • | ความคิดเห็น 0
Share on Google+
LINE it!

นาถ ลิ่วเจริญ เทคโนโลยีช่วยขับเคลื่อนชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมไปข้างหน้า

โดย...อณุสรา  ทองอุไร ภาพ : วิศิษฐ์  แถมเงิน

เนื่องจากวัยไม่ใช่ข้อจำกัดในความคิดและการทำงาน ยิ่งโตยิ่งเก๋านั้นมีถมไป ฝรั่งถึงได้มีคำกล่าวที่ว่า Young at Heart จะดูว่าใครอ่อนใครเก๋า ต้องวัดกันที่หัวใจ ใจยังเปรี้ยวยังแซ่บไลฟ์สไตล์ไม่เคยเปลี่ยนไป โดยเฉพาะผู้ที่ทำธุรกิจในแวดวงเทคโนโลยี รับรองชีวิตไม่มีตกเทรนด์ ล้ำทันสมัยด้วยอุปกรณ์ไฮเทคครบครัน โดยเฉพาะการรับมือกับการเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 สังคมไทยเข้าสู่ยุคดิจิทัลแบบเต็มตัว

นาถ ลิ่วเจริญ ประธานกรรมการบริหารของ CDG Group และ G-ABLE Group ซึ่งมี 2 บริษัทภายใต้การดูแล และอีกนับสิบบริษัทในเครือข่าย เขาถือเป็นรุ่นที่ 2 ของธุรกิจนี้ ที่มีผลประกอบการปีละหลายพันล้านบาท ด้วยประสบการณ์กว่า 40 ปี ในการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรให้แก่ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนในประเทศไทย

เมื่อปลายปี 2558 ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่การเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือเออีซี ที่มีเป้าหมายในการส่งเสริมสันติภาพ เสรีภาพ ความสามารถในการแข่งขันของภูมิภาค และความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เขาจึงได้กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อให้สอดคล้อง สนับสนุนการเข้าเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทย เขาบอกว่า

“กลุ่มบริษัทซีดีจีจะเป็นองค์กรชั้นนำที่เป็นที่รู้จักระดับสากล (1 ใน 10 ของอาเซียน) ที่สร้างสรรค์นวัตกรรม และบูรณาการระบบสารสนเทศในทุกภาคส่วนให้เกิดความมั่งคั่ง ความเจริญรุ่งเรืองต่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน”

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนการ Transform โครงสร้างระบบไอทีของประเทศให้ก้าวสู่ยุค Digital Thailand เขามีความพร้อมที่จะร่วมสร้าง Digital Ecology เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประเทศไทยในการแข่งขันกับตลาดอาเซียนและตลาดโลก ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของเขา

The Power of Wisdom

นาถ บอกว่า เขาพยายามที่จะให้องค์กรนี้ เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยพลังแห่งภูมิปัญญาและองค์ความรู้ (The Power of Wisdom) ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท พลัง และศรัทธาอันมั่นคงของบุคลากรของบริษัท ในการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร จะทำให้ลูกค้าของเขาทุกภาคส่วนมีความเจริญก้าวหน้า และประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ และการแข่งขันในระดับสากล

"เน้นให้คุณค่าองค์กร เป็นสิ่งที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของกลุ่มบริษัทซีดีจียึดถือเป็นหลักปฏิบัติร่วมกัน ปลูกฝังพนักงานให้มีค่านิยมเดียวกันกับองค์กร และได้สะท้อนออกมาเป็นแนวทางการทำงาน สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้พนักงานและองค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ไปด้วยกัน"

สำหรับเป้าหมายหลัก นาถ ขยายให้เห็นถึงคีย์เวิร์ดที่สำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรคือ

Innovation – สร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

Care – ดูแล ใส่ใจเพื่อนร่วมงาน ลูกค้า และสังคม

Trust – น่าเชื่อถือ เป็นที่ไว้วางใจ และพึ่งพาได้

Dynamic – รวดเร็ว ว่องไว พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

Determination – มุ่งมั่น ทุ่มเท ใส่ใจ เพื่อความเป็นเลิศ

นอกจากนี้ เขายังต่อยอดขยายงานไปสู่บริษัทให้บริการในส่วนของ GIS โดยหลักการพื้นฐานแล้ว GIS ถือเป็นระบบสารสนเทศประเภทหนึ่ง ซึ่งนำข้อมูลต่างๆ มาวิเคราะห์เชิงพื้นที่ และแสดงในรูปแบบของชั้นข้อมูลที่ระบุตำแหน่งและพื้นที่ นำเสนอเป็นข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์

"แต่เดิมภาครัฐนำระบบ GIS ไปใช้ในระบบการวางผังเมือง การจัดการสาธารณูปโภค และการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งนำ GIS มาช่วยวิเคราะห์การจัดการพื้นที่ เปรียบเทียบข้อมูลระหว่างอดีตและปัจจุบัน รวมทั้งคาดคะเนเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต"

ปัจจุบันท่ามกลางการแข่งขันทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้น นาถ บอกว่า ความต้องการข้อมูลที่มีความถูกต้องและแม่นยำในการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจมีความสำคัญเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ GIS เริ่มเข้ามามีบทบาทในการวิเคราะห์ข้อมูลในด้านต่างๆ ของภาคเอกชนมากขึ้น โดยสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย เช่น วิเคราะห์ที่ตั้งของสาขาร่วมกับตำแหน่งของลูกค้า แหล่งวัตถุดิบ เส้นทางขนส่ง เพื่อให้การดำเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพสูงสุด ช่วยลดค่าใช้จ่ายหรือกระบวนการที่ซ้ำซ้อน และมองเห็นโอกาสธุรกิจใหม่ๆ ที่ไม่เคยเห็นมาก่อน โดยมี Software ArcGIS ของ ESRI Thailand ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทซีดีจี

โครงการ Code Their Dreams

เนื่องด้วยปัจจุบันโลกของเรากำลังก้าวสู่ยุคแห่งดิจิทัล นาถ กล่าวว่า โค้ดหรือภาษาคอมพิวเตอร์จะกลายเป็นหนึ่งในภาษาสากลภาษาใหม่ของโลก

เขาย้ำว่า บุคลากรด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมโดยตรงจะกลายเป็นผู้ที่มีบทบาทอย่างมากในการกำหนดทิศทางของสังคม ผ่านการสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะกำหนดลักษณะการดำเนินธุรกิจและการใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งมีแนวโน้มที่จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจทั่วโลกให้เติบโตได้อย่างก้าวกระโดด ทำให้บุคลากรด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานอย่างมหาศาลในอนาคต

"ตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยจะต้องตื่นตัวและก้าวให้ทันโลกปัจจุบัน ด้วยการกระตุ้นให้เยาวชนไทย ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหันมาเห็นความสำคัญของโค้ด และทำให้การเรียนเขียนโปรแกรมหรือการโค้ดดิ้งเกิดขึ้นจริงในประเทศไทย"

นาถ ชี้ว่า กลุ่มบริษัทซีดีจีของเขาเล็งเห็นถึงความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องกระตุ้นให้เยาวชนได้เรียนรู้ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จึงริเริ่มโครงการ Code Their Dreams ขึ้น เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยได้เรียนรู้เรื่องนี้ และเกิดความสนใจที่จะฝึกฝน เพิ่มเติมทักษะ และความรู้ในระบบดิจิทัล ผ่านรูปแบบการจัดกิจกรรมเวิร์กช็อป ให้ความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์แก่นักเรียน โดยเริ่มจากนักเรียนชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงซีดีจีสำนักงานใหญ่ โดยเขาตั้งใจจะเข้าไปสอนให้ครบ 50 โรงเรียนภายในปีหน้านี้

"เพื่อให้เด็กๆ ได้ใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้อง รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการให้เด็กๆ ได้ค้นพบพรสวรรค์ของตัวเอง หากเขารู้ว่าเขาชอบอะไรและพัฒนาความชอบนั้นไปในทางที่สร้างสรรค์ และเกิดความสนใจที่จะฝึกฝน เพิ่มเติมทักษะและความรู้ในระบบดิจิทัล

“เราทุกคนเชื่อว่าเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) อยู่ใกล้ชิดในทุกลมหายใจของการดำเนินชีวิต (Essentiality) การใช้งานจึงต้องไม่เป็นสิ่งที่ซับซ้อน ต้องไม่เป็นภาระยุ่งยาก ต้องง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพที่สุดในการใช้งาน (Practicality) ด้วยความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนาเทคโนโลยีที่ต่อยอดจินตนาการในการสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับชีวิต (Creativity)”

องค์กรลดอ้วน 

นาถ มีความเชื่อมั่นว่าร่างกายที่แข็งแรงคือต้นทุนที่ดีในการทำงานและใช้ชีวิต ดังนั้นเขาจึงสนับสนุนให้พนักงานออกกำลังกาย โดยจัดแข่งขัน Determination Run เป็นกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอนระยะทาง 10 กิโลเมตร ของผู้บริหารและพนักงานบริษัท CDG Group และ G-ABLE Group ที่เริ่มต้นขึ้นครั้งแรกในปี 2015 และจัดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 3

"เพื่อให้พนักงานเข้าใจความหมายของ CDG และ G-ABLE Core values คำว่า Determination และ Active ซึ่งกิจกรรมทั้ง 3 ปีที่ผ่านมา พิสูจน์ให้พนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เห็นว่า สิ่งที่หลายคนเคยคิดว่าทำไม่ได้ เช่น การวิ่ง 10 กม. แต่ท้ายที่สุดหากพวกเขามี Determination ทั้งความมุ่งมั่น ทุ่มเท ใส่ใจ ผลที่ได้รับย่อมเหนือความคาดหมาย และยังมีเจตนารมณ์ในการจัดกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต"

ด้วยความที่ชื่นชอบการออกกำลังกาย ทั้งจักรยาน วิ่ง และเกือบจะไตรกีฬา เขาจึงต่อยอดธุรกิจ หลักด้านไอที เอนเตอร์ไพรส์ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับระบบข้อมูลแผนที่ GIS มาสู่การจับธุรกิจด้านแกดเจ็ตต่างๆ โดยมีแบรนด์นาฬิกาดังอย่าง Garmin ซึ่งเป็นนาฬิกาสำหรับใส่วิ่งที่คนทั่วไปในแง่คอนซูเมอร์รู้จักและคุ้นเคยอย่างดี 

นอกจากนี้ นาถ ยังชอบเล่นสกี โดยทุกปีเขาจะเดินทางไปเล่นสกีที่ประเทศญี่ปุ่นกับลูกชายวัยรุ่นของเขาทุกปี

“คือเด็กน้อย 2 คนกำลังเป็นหนุ่ม เขาชอบออกกำลังกาย ชอบเล่นสกี เราก็จะไปเล่นสกีกันทั้งครอบครัว เป็นกิจกรรมของครอบครัวที่ขาดไม่ได้ บางครั้งก็ปีละ 2 ครั้ง การเดินทางถือว่าเป็นกิจกรรมที่เราจะได้อยู่กันพร้อมหน้า ไปเล่นสกี อยู่กับธรรมชาติ ตะลอนกิน เราจองร้านอาหารดังๆ ที่อาหารอร่อยก่อนที่จะจองโรงแรม (หัวเราะ) ต้องได้ร้านอาหารก่อน โรงแรมค่อยว่ากัน โรงแรมไม่สำคัญเท่ากับร้านอาหาร เรามีความสุขกับการได้รับประทานอาหารอร่อย

"ผมยังมีงานอดิเรกเป็นการทำอาหาร รวมทั้งสะสมภาพวาดจากศิลปินไทยและในอาเซียน ทั้งจากอินโดนีเซีย  เวียดนาม"

แชร์ข่าวนี้

Share on Google+
LINE it!

ที่สุดไลฟ์สไตล์ในรอบ 7 วัน

  • เปิดอ่าน
  • แสดงความคิดเห็น
  • แชร์