พระโอวาทสมเด็จสังฆราช

  • 26 มีนาคม 2560 เวลา 09:24 น.
  • | เปิดอ่าน 11,232
  • | ความคิดเห็น 0
Share on Google+
LINE it!

พระโอวาทสมเด็จสังฆราช

โดย...สมาน สุดโต smarns@posttoday.com

วันที่ 16 มี.ค. 2560 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานประกอบพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร แก่พระสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก ภาค 10-11-12 ประจำปีพุทธศักราช 2560 ณ วัดโสธรวราราม อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นพระครูสัญญาบัตรที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ตั้งใหม่ จำนวน 322 รูป ได้รับการเลื่อนชั้นพระสังฆาธิการ จำนวน252 รูป รวม 574 รูป

จากนั้นประทานโอวาทแก่พระสงฆ์ที่เข้ารับว่า “ด้วยเกียรติยศครั้งนี้ เป็นเครื่องหมายว่าท่านได้กอปรคุณูปการเพื่อบวรพระพุทธศาสนา และประเทศชาติมาเป็นลำดับ จนเหมาะสมแก่ตำแหน่งหน้าที่ที่ได้รับพระราชทาน อย่างไรก็ตามขอปรารภข้อคิดบางประการไว้ว่า เกียรติยศและตำแหน่งที่ได้รับพระราชทานมาจากพระมหากษัตริย์ ผู้ทรงเป็นพุทธมามกะ และอัครศาสนูปถัมภกนั้น มิใช่เป็นเครื่องเชิดชูตนไว้ให้อยู่ในที่สูงทางโลก แต่เป็นเครื่องเตือนให้ท่านต้องระมัดระวัง สังวรในทางธรรมยิ่งขึ้น ให้สมกับพระบรมราชูปถัมภ์ที่พระราชทาน เกียรติยศนั้นเป็นสิ่งที่มาพร้อมกับหน้าที่ คือการดำเนินตามพระพุทธานุศาสนี (คำสอนของพระพุทธเจ้า) ที่ทรงอบรมประทานไว้แก่ภิกษุบริษัทจนตลอดพระชนม์ชีพให้บริบูรณ์พร้อมด้วยอัตสมบัติ คือการครองตนในพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดมิให้ใครตำหนิได้ว่าพระสาวกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่งามด้วยศีล ไม่งามด้วยอาจาระ ในขณะเดียวกัน ภิกษุบริษัทต้องปฏิบัติบำเพ็ญตนให้บริบูรณ์ด้วยปรัตถะ คือ ประโยชน์ของผู้อื่น โดยเฉพาะการอนุเคราะห์เกื้อกูลแก่ชาวโลกโดยทั่วไป พระครูที่ได้รับพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศไปแล้ว แม้จะประคองไว้ในมือของท่านด้วยกำลังมือ กำลังแขนอย่างภาคภูมิ แต่ต้องไม่ลืมว่าได้รับพระราชทานสัญญาแห่งภารธุระในการบริหารกิจการพระศาสนา การครองตนให้สมสมณฐานะ และการอนุเคราะห์ทางโลกโดยกว้างขวางอีกด้วยจำต้องประคองใจให้รับน้ำหนักแห่งกิจการงานที่จะได้รับเพิ่มพูนต่อไปในวันข้างหน้าให้ได้ หากสามารถแบกทานภารธุระไว้ด้วยสรรพกำลังแห่งความซื่อสัตย์สุจริต อยู่ภายในกรอบของพระธรรมวินัยและกฎหมายบ้านเมืองแล้ว ย่อมได้ชื่อว่าเป็นทั้ง “พระแท้” และเป็นทั้ง “ครูแท้” สมสมณฐานันดร “พระครู”สมสมณสัญญา และสมบัตรแห่งสัญญาที่ทรงพระราชศรัทธาพระราชทานมาด้วยน้ำพระราชหฤทัยหวังประโยชน์ต่อบวรพระพุทธศาสนาและมหาชนชาวไทยทั้งมวลเป็นสำคัญ เมื่อท่านกลับไปยังพระอาราม และอารามของท่าน พุทธบริษัททั้งปวงย่อมมารอบล้อมชื่นชมยินดี อาจมีการเฉลิมฉลอง ขออนุโมทนายินดี และขอย้ำเตือนพระครูทุกท่านอีกครั้งหนึ่งว่า โลกามิสที่ได้รับมาจากโลก จักเป็นประโยชน์ทางธรรมติดตัวท่านต่อไป เมื่อท่านแปรผลให้เป็นประโยชน์กลับคืนสู่โลก ในฐานะที่เป็นเพื่อนร่วมภิกษุบริษัทด้วยกัน ขอถวายกำลังใจแด่ทุกท่านให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคทั้งปวง เพื่อยังประโยชน์ตนและประโยชน์มหาชนให้ถึงพร้อม และเจริญสำเร็จทุกสถาน เพื่อความงอกงามไพบูลย์ และความตั้งมั่นยั่งยืนแห่งพระสัทธรรมของสมเด็จพระบรมศาสดาสืบไป”

พระภิกษุและสามเณรเข้าปลงธรรมสังเวชนับหมื่นวันที่ 29 ต.ค. 2559-15 มี.ค. 2560 มีพระภิกษุและสามเณรเข้าปลงธรรมสังเวชณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ทั้งสิ้น 58,826 รูป ขณะนี้แม่ชีก็มีความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม จึงขอให้แม่ชีนำหลักฐานหนังสือสุทธิบรรณที่ได้รับเมื่อเข้าบวชชีมาแสดงด้วย

แชร์ข่าวนี้

Share on Google+
LINE it!

ที่สุดธรรมะ-จิตใจในรอบ 1 เดือน

  • เปิดอ่าน
  • แสดงความคิดเห็น
  • แชร์