ยกพุทธศาสนาหล่อหลอม ล้านช้าง-ลุ่มน้ำโขง

  • 02 เมษายน 2560 เวลา 08:34 น.
  • | เปิดอ่าน 4,541
  • | ความคิดเห็น 0
Share on Google+
LINE it!

ยกพุทธศาสนาหล่อหลอม ล้านช้าง-ลุ่มน้ำโขง

โดย...สมาน สุดโต

พระวิสุทธิศาสนวิเทศ รายงานว่า พระพรหมสิทธิ ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ปฏิบัติศาสนกิจโดยเดินทางไปยังศูนย์ประชุมใหญ่ เมืองไหโข่ว (Haikao) เกาะไหหลำ (Hainan) สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเป็นประธานร่วมในการประชุมผู้นำพระพุทธศาสนา เพื่อเจริญศาสนสัมพันธ์ สร้างความร่วมมือในการยกระดับพระพุทธศาสนาขึ้นสู่แกนหลักในการเชื่อมโยงกลุ่มประเทศในพื้นที่ “ล้านช้าง-ลุ่มน้ำโขง” จำนวน 6 ประเทศ ได้แก่ จีน ไทย เวียดนาม ลาว กัมพูชา เมียนมา เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2560

งานประชุมเสวนานานาชาตินี้ รัฐบาลกลางจีนให้ความสำคัญมาก โดยมอบให้ จางเจี้ยหยง รองรัฐมนตรีกระทรวงการศาสนา ประเทศจีนผู้แทนฝ่ายฆราวาส ท่านเจ้าคุณพระอาจารย์จีนวิเทศศาสนานุสิฐ (พระธรรมาจารย์อิ้งซุ่น) เจ้าอาวาสวัดหงฝ่าซื่อ เมืองเซินเจิ้น รองประธานสงฆ์จีนเป็นผู้แทนฝ่ายสงฆ์ และผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจการค้าเข้าร่วมเสวนาด้วย

พระพรหมสิทธิ กล่าวในที่ประชุมว่า “ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่สร้างความสุข และทำให้ผู้ที่นับถือมีจิตใจดีงาม ไม่เบียดเบียนกัน อยู่อาศัยกันด้วยความเข้าใจเอื้อเฟื้อ มีความเมตตาต่อกัน สมัครสมานสามัคคี เป็นพลังของการนำไปสู่ความสำเร็จในกิจการงานต่างๆ ได้”

พัลลภ ไทยอารี เลขาธิการ พ.ส.ล. ถวายสักการะสมเด็จพระวันรัต

“พุทธศาสนิกชนชาวไทย ยึดถือตามหลักคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ศึกษาด้วยความเข้าใจ ให้เกียรติซึ่งกันและกันในสังคม ไม่ใช้ความรุนแรง พระพุทธศาสนาสอนให้เราอยู่ร่วมกันด้วยความเมตตา ปรารถนาดีต่อกัน ให้อภัยกัน ทำให้เกิดความสามัคคีในการอยู่ร่วมกันได้ การให้อภัยจึงถือเป็นข้อธรรมะประการหนึ่งที่สำคัญ ในการที่ทำให้สังคมสามารถอยู่ได้อย่างสงบสุข”

“ขออนุโมทนาชื่นชมยินดี ที่ทางรัฐบาลจีนเห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนา นำหลักธรรมคำสอนเป็นหลักสำคัญ ในการเชื่อมโยง สร้างความเข้มแข็ง ในพื้นที่ล้านช้าง-ลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อสร้างศักยภาพและพัฒนาให้พื้นที่ดังกล่าว มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยอาศัยความเข้าใจ ความศรัทธาในพระพุทธศาสนา มาเชื่อมโยงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน”

ชาวพุทธทั่วโลกเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช

วันที่ 30 มี.ค. 2560 เวลา 09.30 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อัมพรมหาเถระ) ทรงประทานอนุญาตให้คณะกรรมการองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.) และภาคีสมาชิกทั่วโลก ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ รวม 91 รูป/คน นำโดย แผน วรรณเมธี ประธาน พ.ส.ล.เข้าเฝ้าถวายมุทิตาสักการะ ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธ ในการนี้ทรงมีพระดำรัสขอบใจที่เต็มใจมา แม้จะอยู่ในที่ต่างๆ ทั่วโลก เพราะเราชาวพุทธไม่ว่านิกายไหน ทั้งเถรวาทและมหายานต้องประสานกัน พระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงจะจีรังยั่งยืนตลอดกาลนาน

ในเวลา 08.30 น.วันเดียวกัน คณะ พ.ส.ล.ได้เข้าถวายสักการะสมเด็จพระวันรัต เจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ณ ศาลา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 100 ปี โดยสมเด็จพระวันรัตให้โอวาทเป็นข้อเตือนใจแก่ศาสนิกทุกศาสนาว่า ศาสดาทุกศาสนาในโลกนั้นมุ่งสอนให้คนทุกคนเป็นคนดี จึงควรสามัคคีกัน เพราะเรามีเป้าหมายเดียวกัน คือ ความดี ที่เป็นสากล

สมเด็จพระเทพวงศ์ สมเด็จพระสังฆราชแห่งกัมพูชา พระพรหมสิทธิ กรรมการมหาเถรสมาคม ประชุมเสวนากับคณะสงฆ์จีน

แชร์ข่าวนี้

Share on Google+
LINE it!

ที่สุดธรรมะ-จิตใจในรอบ 1 เดือน

  • เปิดอ่าน
  • แสดงความคิดเห็น
  • แชร์