การเงิน-การคลัง

เบี้ยวภาษีลาภลอยเจอยึดทรัพย์

  • 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 09:29 น.
  • | เปิดอ่าน 40,453
  • | ความคิดเห็น 0
Share on Google+
LINE it!

เบี้ยวภาษีลาภลอยเจอยึดทรัพย์

คลังประชาพิจารณ์ภาษีลาภลอยรอบใหม่ ให้อำนาจสรรพากรยึดทรัพย์ขายทอดตลาดคนเบี้ยวจ่ายภาษี

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.) ได้เปิดทำประชาพิจารณ์ร่าง พ.ร.บ.ภาษีการได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของรัฐ พ.ศ. ... หรือภาษีลาภลอยบนเว็บไซต์ของ สศค. เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ให้ความเห็นอีกครั้ง หลังจากเคยทำประชาพิจารณ์ในช่วง 18 พ.ค.-15 มิ.ย.ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ เพราะมีการปรับปรุงหลักการของกฎหมายใหม่ใน 5 ประเด็น คือ

1.การนำส่งเงินภาษีจากเดิมที่กำหนดให้กรมที่ดินและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) นำส่งเงินภาษีเข้ากองทุนพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของรัฐ เป็นให้กรมที่ดินและอปท.นำส่งเงินภาษีเข้าคลังเป็นรายได้ของแผ่นดิน

2.กำหนดโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานฯ ที่จะต้องจัดเก็บภาษีจากเจ้าของที่ดินและห้องชุดที่อยู่รอบโครงการให้มีความชัดเจนขึ้น โดยให้รวมถึงโครงการที่ทำสัญญาก่อนและยังพัฒนาโครงการไม่แล้วเสร็จในวันที่ร่างพ.ร.บ. มีผลบังคับใช้

3.กำหนดให้ผู้เสียภาษีรวมถึงผู้ครอบครองที่ดินอันเป็นทรัพย์สินของรัฐ

4.กำหนดให้กรมสรรพากรเป็นหน่วยงานรับผิดชอบจัดเก็บภาษี โดยมอบอำนาจให้กรมที่ดินและ อปท.จัดเก็บภาษีแทน

5.เพิ่มบทลงโทษในกรณีผู้เสียภาษีมิได้ชำระภาษีค้างชำระ เบี้ยปรับและเงินเพิ่มภายในเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งเตือนภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งเตือน อธิบดีกรมสรรพากรมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้เสียภาษีเพื่อนำเงินมาชำระภาษีค้างชำระ เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้นได้

สำหรับสาระสำคัญของกฎหมายยังคงเดิม เช่น เพดานอัตราภาษีที่จะเก็บไม่เกิน 5% โดยอัตราภาษีที่ใช้จัดเก็บจริงจะกำหนดในพระราชกฤษฎีกาอีกครั้ง ผู้เสียภาษีคือบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของที่ดิน เจ้าของห้องชุดที่ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ที่มีมูลค่าสูงกว่า 50 ล้านบาท และผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นเจ้าของอยู่รอบพื้นที่ที่มีโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานฯ คือ โครงการรถไฟความเร็วสูง รถไฟทางคู่ รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน สนามบิน ท่าเรือ โครงการทางด่วนพิเศษ เป็นต้น

แชร์ข่าวนี้

Share on Google+
LINE it!