ข่าว กทม.

กทม.แจงแจกถังขยะฟรีเฉพาะบ้านที่ร่วมโครงการลดขยะ

  • 11 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:51 น.
  • | เปิดอ่าน 10,092
  • | ความคิดเห็น 0
Share on Google+
LINE it!

กทม.แจงแจกถังขยะฟรีเฉพาะบ้านที่ร่วมโครงการลดขยะ

สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. ชี้แจงกรณีแจกถังขยะฟรีแก่บ้านที่ร่วมโครงการลด-แยกขยะกับสำนักงานเขตเท่านั้น

นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. เปิดเผยถึงกรณีที่มีการแชร์ในโซเชียลมีเดียว่าขณะนี้กรุงเทพมหานครทำการแจกถังขยะฟรีให้แก่ทุกบ้าน โดยให้เตรียมใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยของกทม.(ใบสีเหลือง) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าบ้านพร้อมเซ็นรับรองสำเนาโดยสามารถฝากให้ผู้อื่นมารับแทนได้ที่สำนักงานเขตนั้น ขอชี้แจงว่าเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อน โดยความเป็นจริงแล้วขณะนี้กรุงเทพมหานครได้มีการส่งเสริมให้ประชาชนจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนของตนเอง โดยใช้หลักการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน (Community Based Solid Waste Management :CBM) ด้วยการส่งเสริมให้คัดแยกขยะรีไซเคิลขาย เศษอาหารทำปุ๋ยไว้ใช้เองหรือแจกจ่ายเพื่อนบ้าน จัดการถังขยะในบ้าน ทิ้งตามวันเวลากำหนด ทำให้ถนนปลอดถังขยะโดยนัดวันเวลาเก็บขยะกับสำนักงานเขต ลดขยะที่ต้องนำไปกำจัด

จากการจัดการมูลฝอยในชุมชนนี้กรุงเทพมหานครได้จัดหาถังขยะขนาด 80 ลิตรสีเขียว จำนวน 60,000 ใบ มอบให้สำนักงานเขตนำไปแจกจ่ายเฉพาะบ้านเรือนที่อยู่ในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน โครงการจัดการขยะและน้ำเสียโดยชุมชน โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนยิ้มสดใส และโครงการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการลดและคัดแยกขยะของสำนักงานเขต เพื่อให้ประชาชนจัดการถังขยะในบ้าน ทำถนนปลอดถังขยะ ซึ่งการแจกถังขยะดังกล่าวสำนักงานเขตไม่ได้แจกทุกหลังคาเรือน ต้องเป็นบ้านเรือนประชาชนในชุมชนหรือกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการลดและคัดแยกขยะ การรับมอบถังขยะอาจต้องแสดงหลักฐานเพื่อยืนยันว่าอยู่ในพื้นที่โครงการจริง

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนและรณรงค์การลดและคัดแยกมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนสำนักงานเขตจึงได้ประสานกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ เช่น ชุมชน สถานที่ราชการ วัด โรงเรียนที่กำหนดโดยได้ส่งมอบถังฯ และจัดทำทะเบียนควบคุมการจ่ายถังฯ พร้อมทั้งมีข้อมูลผู้รับผิดชอบ จำนวน และสถานที่ตั้งวางถังสำหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล หากถังฯ ชำรุดอันเนื่องมาจากการใช้งาน สามารถแจ้งสำนักงานเขตให้นำถังฯ มาเปลี่ยนได้ ซึ่งสำนักสิ่งแวดล้อมจะได้มีการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานรวบรวมสรุปรายงานผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบ

ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมกล่าวด้วยว่า ปัจจุบันมีกลุ่มเป้าหมายต่างๆ เช่น ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ ในพื้นที่ 50 เขต ได้เข้าร่วมโครงการแล้ว 1,300 แห่ง จากที่มีอยู่ทั้งหมดกว่า 13,000 แห่ง ปัจจุบันอยู่ระหว่างการขยายผลในกลุ่มเป้าหมายต่างๆให้มากขึ้น เพื่อให้การลดและคัดแยกขยะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

แชร์ข่าวนี้

Share on Google+
LINE it!

ที่สุดกทม.-ภูมิภาคในรอบ 7 วัน

  • เปิดอ่าน
  • แสดงความคิดเห็น
  • แชร์
switch