ปยป.ตั้งอนุกรรมการเดินหน้า 4 เรื่องปฏิรูปประเทศ

  • 17 เมษายน 2560 เวลา 16:59 น.
  • | เปิดอ่าน 4,137
  • | ความคิดเห็น 0
Share on Google+
LINE it!

ปยป.ตั้งอนุกรรมการเดินหน้า 4 เรื่องปฏิรูปประเทศ

ปยป.ตั้งอนุกรรมการ 3 คณะเดินหน้าขับเคลื่อน 4 ภารกิจปฏิรูปประเทศ

นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ประธานคณะอนุกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้าง ในคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความปรองดอง (ป.ย.ป.) เปิดเผยถึงกลไกสำคัญการทำงานของ ป.ย.ป. ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อการเร่งรัดผลักดันการปฏิรูปให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมก่อนการเลือกตั้ง และเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อให้กระบวนการปฏิรูป การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง ที่ดำเนินงานอยู่โดยรัฐบาลปัจจุบัน เชื่อมและส่งต่อภารกิจไปสู่รัฐบาลหลังการเลือกตั้งได้อย่างราบรื่นและเกิดความต่อเนื่องของการดำเนินงาน

ทั้งนี้ ซึ่งในการดำเนินงานทั้งด้านการปฏิรูป การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง เป็นภารกิจสำคัญที่มีความเชื่อมโยงและสนับสนุนต่อกัน จะเห็นได้ว่าการปฏิรูปในหลายด้าน เช่น การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม เป็นการแก้ไขสาเหตุรากฐานของความขัดแย้งในสังคม นำไปสู่การสร้างความปรองดองในระยะยาว ในอีกด้านหนึ่ง ความก้าวหน้าและความสำเร็จของการสร้างความปรองดอง ทำให้กระบวนการปฏิรูปเดินหน้าได้มากขึ้น มีพลังร่วมมากขึ้น

สำหรับความเชื่อมโยงของการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติกับการสร้างความปรองดอง กระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ เป็นการมองและสร้างอนาคตร่วมกัน เป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยสร้างความปรองดองของทุกฝ่ายในสังคม ในรัฐธรรมนูญ มาตรา 65 ได้บัญญัติไว้ชัดเจนว่า "การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติต้องมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง" ซึ่งกลไกการปฏิรูปเพิ่มเติมที่จะช่วยเสริมการทำงานในขณะนี้ คือ คณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ ภายใต้ ป.ย.ป ซึ่งมีพล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นเลขาฯ

อย่างไรก็ดี โดยภารกิจของคณะกรรมการฯ มี 4 เรื่อง 1.การกำกับดูแลการปฏิรูปประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมไปสู่การดำเนินการปฏิรูปตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ ซึ่งได้กำหนดให้มีการจัดทำแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ โดยตามร่างกฎหมายแผนและขั้นตอนปฏิรูปประเทศ ได้กำหนดไว้อย่างน้อย 10 ด้านการปฏิรูป เช่น ด้านการเมือง ด้านการศึกษา ด้านกระบวนการยุติธรรม ด้านกฎหมาย ด้านสาธารณสุข ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ

2.การดูแลแนวทางและทิศทางการปฏิรูปประเทศให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ เนื่องจากการปฏิรูปจะเป็นการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ ความไม่เป็นธรรมทางสังคมที่เป็นปัญหาสะสมเรื้อรังมานาน เพื่อลดและป้องกันความขัดแย้งทางการเมืองและสังคม การปฏิรูปจึงเสมือนการซ่อมประเทศเพื่อเราสามารถเดินหน้าสู่อนาคตร่วมกันตามยุทธศาสตร์ชาติที่จัดทำขึ้นโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงตามที่กำหนดไว้ มาตรา 65 ของรัฐธรรมนูญ 3.บูรณาการและประสานการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ กับ คสช. สนช. สปท. และภาคส่วนต่างๆ ผ่านกลไกการบริหารราชการแผ่นดินให้เกิดความเป็นเอกภาพ และ 4.สานพลังสังคมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

นายบัณฑูร กล่าวต่อว่า จากการดำเนินงานของคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ ได้ออกแบบให้จัดตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา 3 คณะ เพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปให้เป็นไปตามภารกิจทั้ง 4 ข้อ คือ 1.คณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายเพื่อการปฏิรูป มีนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ อดีตกรรมาธิการ (กรธ.) ยกร่างรัฐธรรมนูญ เป็นประธาน 2.คณะอนุกรรมการสานพลังปฏิรูปเพื่อพัฒนาพื้นที่และสังคม มีนางสีลาภรณ์ บัวสาย เป็นประธาน และ3.คณะอนุกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้าง โดยมีตนเป็นประธาน

แชร์ข่าวนี้

Share on Google+
LINE it!

ที่สุดการเมืองในรอบ 7 วัน

  • เปิดอ่าน
  • แสดงความคิดเห็น
  • แชร์