ประกาศให้ตำรวจราชสำนักออกจากราชการ เหตุสร้างบ้านรุกป่าวังน้ำเขียว

  • 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 20:45 น.
  • | เปิดอ่าน 65,315
  • | ความคิดเห็น 0
Share on Google+
LINE it!

ประกาศให้ตำรวจราชสำนักออกจากราชการ เหตุสร้างบ้านรุกป่าวังน้ำเขียว

ราชกิจจานุเบกษาประกาศ ให้พล.ต.ต.พงษ์เดช ตำรวจราชสำนักออกจากราชการ เหตุสร้างบ้านรุกป่าวังน้ำเขียว

เมื่อวันที่ 15 พ.ค. ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่อง ให้นายตํารวจราชสํานักพ้นจากตําแหน่ง ระบุว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง พลตํารวจตรี พงษ์เดช พรหมมิจิตร เป็นนายตํารวจราชสํานักเวร ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2557 ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 4 เมษายน 2557 และต้องพ้นจากตําแหน่งนายตํารวจราชสํานักเวร เมื่อดํารงตําแหน่งครบ 3 ปีบริบูรณ์ ตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัตินายตํารวจราชสํานัก พ.ศ. 2495 นั้น

บัดนี้ สํานักงานตํารวจแห่งชาติได้มีคําสั่งให้ พลตํารวจตรี พงษ์เดช พรหมมิจิตร ข้าราชการตํารวจ ตําแหน่ง รองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค5 ออกจากราชการไว้ก่อน ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 เนื่องจากถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงและต้องหาคดีอาญา และได้นําความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากนายตํารวจราชสํานักเวรด้วย ประกาศ ณ วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2560 ผู้รับสนองพระราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ขณะเดียวกัน มี ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารกลับเข้ารับราชการ มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศตรี ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ นายทหารนอกกอง สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กลับเข้ารับราชการสนองพระเดชพระคุณในตําแหน่ง ผู้ชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลอากาศตรี) ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560 ผู้รับสนองพระราชโองการ พลเอก ประยทธุ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์ วิชชาระ ที่ปรึกษา (สบ10) ปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้ลงนามหนังสือให้ พล.ต.ต.พงษ์เดช ออกจากราชการไว้ก่อน หลังพบว่าไปสร้างบ้านรุกป่าวังน้ำเขียว บริเวณป่าบ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ในขณะที่ดำรงตำแหน่งเป็น ผบก.ภ.จว.นครราชสีมา

แชร์ข่าวนี้

Share on Google+
LINE it!

ที่สุดการเมืองในรอบ 7 วัน

  • เปิดอ่าน
  • แสดงความคิดเห็น
  • แชร์