เผยวาระครม.8ส.ค.

  • 08 สิงหาคม 2560 เวลา 07:30 น.
  • | เปิดอ่าน 3,181
  • | ความคิดเห็น 0
Share on Google+
LINE it!

เผยวาระครม.8ส.ค.

นายกฯ เป็นประธานประชุม ครม. พิจารณาหลายวาระสำคัญ

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 8 ส.ค. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานในการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ซึ่งมีวาระด้านเศรษฐกิจ สังคม และด้านการต่างประเทศน่าสนใจต้องติดตาม โดยกระทรวงการคลังจะเสนอร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ...ซึ่งกฎหมายฉบับนี้เป็นเครื่องมือสำคัญในการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ ซึ่งจะรวมถึงการตั้งซุปเปอร์โฮลดิ้งที่จะเข้ามาถือหุ้นในรัฐวิสาหกิจที่มีทุนเรือนหุ้นทั้งหมด 12 แห่ง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอรับสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อดำเนินโครงการพักชำระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรที่ปลูข้าว ปีการผลิต 2559/60 และขออนุมัติจัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรโครงการสนับสนุนปัจจัยการผลิตปศุสัตว์ "โคบาลบูรพา"

ด้านกระทรวงการคลังเสนอมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อส้างที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัยในภาคใต้ ส่วนกระทรวงคมนาคม ขออนุมัติกู้เงินบินเพื่อนำไปชำระค่าเชื้อเพลิงและค่าเหมาซ่อมของรถปรับอากาศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่1 ปี 2558

สำนักงาน กกต. ขออนุมัติเพิ่มวงเงินราคาค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดเชียงใหม่ และขออนุมัติขอขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอบันทึกความเข้าใจความร่วมมือในการอนุรักษ์และจัดการกลุ่มป่าพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชและองค์กรระหว่างประเทศ และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอเรื่องการสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งสมาชิกสภาบริหารของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ(ITU)

แชร์ข่าวนี้

Share on Google+
LINE it!

ที่สุดการเมืองในรอบ 7 วัน

  • เปิดอ่าน
  • แสดงความคิดเห็น
  • แชร์