สกู๊ป

เพิ่มประสิทธิภาพการรังวัดที่ดิน

  • 11 กรกฎาคม 2560 เวลา 10:00 น.
  • | เปิดอ่าน 10,591
  • | ความคิดเห็น 0
Share on Google+
LINE it!

เพิ่มประสิทธิภาพการรังวัดที่ดิน

โดย...กรมที่ดิน

กรมที่ดินได้จัดทำ “โครงการสำนักงานที่ดินทั่วไทย นัดรังวัดฉับไว ใส่ใจบริการ” ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากพบว่า ในเดือน ต.ค. 2559 คิวรังวัดโดยเฉลี่ยในภาพรวมของสำนักงานที่ดินทั่วประเทศอยู่ที่ 127 วัน หรือประมาณ 4 เดือน ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเร่งรัดงานรังวัดของสำนักงานที่ดินให้สามารถนัดรังวัดได้รวดเร็วขึ้น โดยการปรับเปลี่ยนวิธีบริหารจัดการงานรังวัด และใช้มาตรการในการบริหารทรัพยากรต่างๆ ที่มี เพื่อลดระยะเวลานัดรังวัดหรือคิวรังวัดให้สั้นลง โดยมีเป้าหมายลดคิวรังวัดให้เหลือ 60 วันเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ

สำหรับขั้นตอนการดำเนินงานนั้น ทางสำนักงานที่ดินจังหวัดบริหารจัดการโดยเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเป็น Project Manager เป็นประธานคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหางานรังวัดเฉพาะรายระดับจังหวัด เพื่อบริหารจัดการระยะเวลานัดรังวัดในภาพรวมของแต่ละจังหวัดให้สำนักงานที่ดินคัดกรองงานค้าง โดยแยกงานที่มีปัญหา ไม่ให้มีผลกระทบกับคิวรังวัดของงานปกติใช้วิธีการนัดรังวัดเป็นกลุ่ม โดยมอบหมายให้ช่างรังวัดคนเดียวกันไปรังวัดที่ดินที่อยู่ใกล้กันหรืออยู่หมู่บ้านเดียวกันในวันเดียวกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานโดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการดำเนินการจัดกลุ่ม ใช้มาตรการในการเกลี่ยอัตรากำลังช่างรังวัดจากสำนักงานที่ดินที่มีงานน้อยไปช่วยราชการสำนักงานที่ดินที่มีงานมาก

ทั้งนี้ กรมที่ดินได้สนับสนุนทรัพยากรในการบริหารจัดการให้กับสำนักงานที่ดินที่มีคิวรังวัดยาวดังนี้ จัดส่งช่างรังวัดเฉพาะกิจไปช่วยปฏิบัติงานในสำนักงานที่ดิน ส่งช่างรังวัดจากส่วนกลางที่มีภารกิจที่สำคัญน้อยกว่า หรือเสร็จสิ้นภารกิจประจำ ไปช่วยราชการในสำนักงานที่ดิน จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายรังวัด เพื่อช่วยปฏิบัติหน้าที่ขึ้นรูปแผนที่และลงที่หมายแผนที่ ให้กับช่างรังวัดใช้งบประมาณ 21 ล้านบาท

การจัดสรรงบประมาณค่าวัสดุให้กับสำนักงานที่ดินใช้งบประมาณ 4 ล้านบาท จัดซื้อกล้องสำรวจแบบประมวลผล และเครื่องลงที่หมายแผนที่จำนวน 200 ชุด เร่งรัดการคัดเลือกและบรรจุข้าราชการ ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงานเพื่อไปปฏิบัติงานยังสำนักงานที่ดินจัดทำโปรแกรมนัดรังวัดเป็นกลุ่ม

ทั้งนี้ โครงการได้กำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานเป็น 2 ระยะ ปัจจุบันอยู่ในระยะที่ 2 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.-30 ก.ย. 2560 กำหนดเป้าหมายลดระยะเวลาการนัดรังวัดเหลือ 60 วันทั่วประเทศ ขณะนี้มีความคืบหน้าไปมาก โดยทั่วประเทศเฉลี่ยอยู่ที่ 72 วัน

กรมที่ดินได้จัดทำโครงการพัฒนาการให้บริการประชาชนในสำนักงานที่ดินเพื่อรองรับโมเดลไทยแลนด์ 4.0 ได้แก่ โครงการยกระดับการรังวัดด้วยวิธีแผนที่ชั้นหนึ่งโดยระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ เพื่อลดข้อพิพาทเกี่ยวกับแนวเขตที่ดิน รวมทั้งโครงการให้บริการประชาชนต่างสำนักงานที่ดินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชน

สำหรับโครงการสำนักงานที่ดินทั่วไทย นัดรังวัดฉับไว ใส่ใจบริการ และการดำเนินการอื่นๆ เป็นสิ่งที่กรมที่ดินตั้งใจมอบการบริการเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วอย่างแท้จริง

แชร์ข่าวนี้

Share on Google+
LINE it!