การศึกษา

นักศึกษาโชว์จุดยืนการสื่อสารรุ่นใหม่สะท้อนปัญหาสังคมไทย

  • 03 พฤษภาคม 2560 เวลา 17:02 น.
  • | เปิดอ่าน 577
  • | ความคิดเห็น 0
Share on Google+
LINE it!

นักศึกษาโชว์จุดยืนการสื่อสารรุ่นใหม่สะท้อนปัญหาสังคมไทย

นักศึกษาเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม โชว์จุดยืนนักสื่อสารรุ่นใหม่สะท้อน 5 ประเด็นปัญหาสังคมไทย

ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม (University Network For Change : UNC) ร่วมกับมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กองทุนสื่อปลอดภัยสร้างสรรค์ องค์กรภาคประชาสังคม สภาคณบดีทางศิลปะแห่งประเทศไทย จัดนิทรรศการผลงานนักศึกษาในเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม ปี 4 “(ไทย) ทีนสปิริต” ภายใต้แนวคิดนักออกแบบเพื่อการสื่อสารรุ่นใหม่ที่มีสำนึกความเป็นพลเมืองใช้ศักยภาพของตัวเองในการร่วมสร้างสรรค์สื่อเพื่อสร้างการเรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสังคมไทย จากการสร้างสรรค์ผลงานของนักศึกษาเกือบ 400 คน 35 ผลงาน สร้างสรรค์ผลงานกว่า 100 รูปแบบ จากมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร และภูมิภาค ที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะและการออกแบบเพื่อการสื่อสาร จำนวน 11 สถาบัน 14 คณะ 17 สาขาวิชา 11 สถาบันที่เข้าร่วมได้แก่ 1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 3.มหาวิทยาลัยบูรพา4.มหาวิทยาลัยศิลปากร 5.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  6.มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 7.มหาวิทยาลัยนเรศวร 8.มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 9.มหาวิทยาลัยรังสิต 10.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 11.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักงานสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า โจทย์การออกแบบการสื่อสารครังนี้ สะท้อนปัญหาสังคม 5 ด้าน คือ สิ่งแวดล้อม ความเหลื่อมล้ำและความเท่าเทียม ความรุนแรงในสังคม สุขภาวะและโภชนาการ สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นการสร้างคนรุ่นใหม่ให้มีสำนึกความเป็นพลเมือง ซึ่งสสส.ดำเนินโครงการขับเคลื่อนประเทศไทยน่าอยู่ร่วมกับพันธมิตรที่มองเห็นความสำคัญกับกลุ่มเยาวชนในสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมจิตสำนึกความเป็นพลเมือง และสร้างเสริมการพัฒนาศักยภาพของพวกเขาที่มีอยู่แล้วให้มากขึ้น พร้อมกับเปิดหน้าต่างการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่จะทำให้เยาวชนได้เห็นปัญหาของสังคมที่พวกเขาได้ร่วมวางแผน และหาแนวทางการแก้ไขด้วยพลังของตัวเองนำไปสู่การเป็นพลเมืองสร้างสรรค์ หรือ Active Citizen ซึ่งจะฝังอยู่ในตัวพวกเขา สสส.เชื่อว่าการพัฒนาทักษะ และผลักดันขีดความสามารถของเยาวชนนั้นมีอยู่อย่างไม่จำกัด และเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงสังคมในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้โครงการ UNC ล้วนเป็นมุมมองของเหล่านักศึกษาที่พร้อมจะมีส่วนร่วมกับปัญหาสังคมทั้งในปัจจุบันและอนาคต โครงการต่างๆ อาจจะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆ ซึ่งจะเกิดเป็นกระแสสังคมเพื่อต่อยอดให้เกิดเป็นสังคมเข้มแข็งต่อไป

 

 

 
 

แชร์ข่าวนี้

Share on Google+
LINE it!

ที่สุดสังคมในรอบ 7 วัน

  • เปิดอ่าน
  • แสดงความคิดเห็น
  • แชร์