การศึกษา

มศวตั้งศูนย์พัฒนาผู้สูงวัยครบวงจรรองรับสังคมผู้สูงอายุ

  • 15 กันยายน 2560 เวลา 13:24 น.
  • | เปิดอ่าน 1,782
  • | ความคิดเห็น 0
Share on Google+
LINE it!

มศวตั้งศูนย์พัฒนาผู้สูงวัยครบวงจรรองรับสังคมผู้สูงอายุ

มศวแก้วิกฤตสังคมผู้สูงอายุจัดตั้งศูนย์พัฒนาผู้สูงวัยครบวงจรเน้นให้เกิดความภาคภูมิใจเป็นส่วนหนึ่งสร้างสรรค์สังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดเผยว่า ได้กำหนดนโยบายในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาผู้สูงวัยอย่างครบวงจรภายใต้แนวคิด SWU Creative Aging System (SWU-CAS) มุ่งเป้าการพัฒนา มศว สู่การเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคมอย่างเต็มรูปแบบ พร้อมจับมือกับเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จ.ตาก เพื่อพัฒนาให้เกิดศูนย์พัฒนาผู้สูงวัยต้นแบบภายใต้แนวคิดดังกล่าว เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาวิกฤตผู้สูงวัยของประเทศ

สังคมไทยกำลังเผชิญหน้ากับปัญหาจำนวนผู้สูงวัยที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยในปัจจุบัน ประเทศไทยมีจำนวนผู้สูงวัยมากที่สุดและเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วที่สุดในอาเซียน และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหากไม่ดำเนินการแก้ไข ในขณะที่จำนวนผู้สูงวัยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ของประเทศยังคงยากจน ระบบรองรับผู้งวัยในประเทศก็ยังขาดแคลนและยังไม่เป็นรูปธรรมเท่าที่ควร

"แนวคิด SWU-CAS จะช่วยแก้ไขวิกฤตนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบรับกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยมุ่งเป้าแก้ไขปัญหาผู้งวัยอย่างยั่งยืนในทุกๆมิติพร้อมๆกัน ไม่ว่าจะเป็นในด้านของการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรเพื่อการดูแลผู้สูงวัยอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างต้นแบบในการให้บริการอย่างพอเพียง ทั้งแบบระยะยาวที่ศูนย์ดูแล และแบบ home-based care เพื่อให้สามารถรองรับการดูแลผู้สูงวัยได้อย่างครอบคลุมทุกๆกลุ่ม ในกระบวนการดูแลก็ยังมุ่งเน้นให้ผู้สูงวัยได้มีส่วนร่วม proactive มีความคิดสร้างสรรค์ โดยนำเอาความรู้และประสบการณ์ที่ผู้สูงวัยมีอยู่นำออกมาใช้ในการพัฒนารูปแบบของการดูแล"รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย กล่าว

พร้อมกันนี้ ยังมุ่งเน้นให้ผู้สูงวัยได้เห็นคุณค่าของตน มีความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์สังคมให้ยั่งยืนอย่างมีสุขภาวะ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดที่ว่า “แก่ได้ ไม่ต้องป่วย ช่วยตนเองได้ ใจเป็นสุข” อีกทั้ง ศูนย์ต้นแบบนี้จะช่วยในการวางรากฐานและองค์ความรู้ซึ่งถือเป็นรากฐานในการพัฒนางานส่วนนี้ให้ยั่งยืนต่อไปอีกด้วย ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการประกาศตนเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพื่อสังคมไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนสืบต่อไป.

แชร์ข่าวนี้

Share on Google+
LINE it!

ที่สุดสังคมในรอบ 7 วัน

  • เปิดอ่าน
  • แสดงความคิดเห็น
  • แชร์