การศึกษา

เปิดร่างกม.กองทุนความเสมอภาคทางการศึกษาตามรธน. บังคับรัฐบาลจัดทุนประเดิมพันล้าน

  • 10 ตุลาคม 2560 เวลา 21:57 น.
  • | เปิดอ่าน 746
  • | ความคิดเห็น 0
Share on Google+
LINE it!

เปิดร่างกม.กองทุนความเสมอภาคทางการศึกษาตามรธน. บังคับรัฐบาลจัดทุนประเดิมพันล้าน

เผย ร่างพ.ร.บ.กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ตามรัฐธรรมนูญ60 บังคับรัฐบาลจัดทุนประเดิม 1 พันล้าน มุ่งช่วยเหลือผู้ขาดแคลน-ลดความเหลื่อมล้ำ

เมื่อวันที่ 10 ต.ค. คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ได้เผยแพร่ร่างพ.ร.บ.กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ.... ตามมาตรา 54 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560 เพื่อรับฟังความเห็นตามมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญก่อนส่งให้ สนช. พิจารณาต่อไป

ร่างกฎหมายดังกล่าวเป็นไปตาม มาตรา 54 วรรคหกของรัฐธรรมนูญพ.ศ.2560 ที่บัญญัติให้จัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษาและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของครู

สาระสำคัญของร่างกฎหมายคือ การให้รัฐบาลจัดสรรเงินเพื่อเป็นทุนประเดิมในการจัดตั้งกองทุนจำนวน 1,000 ล้านบาท และให้รัฐบาลจัดสรรเงินอุดหนุนให้เป็นรายปีในอัตราไม่น้อยกว่า5%ของเงินงบประมาณแผ่นดินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา นอกจากนี้ยังมีเงินที่มาจากรายได้จากการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล เงินได้จากการออกสลากการศึกษา เงินที่ผู้เสียภาษีเงินได้แสดงเจตนาให้รัฐนำเงินที่เสียภาษีไว้ไปอุดหนุน

ร่างกฎหมายได้กำหนดให้เงินกองทุนใช้จ่ายเพื่อดำเนินการให้เด็กเล็กและเด้กก่อนวัยเรียนในครอบครัวที่ยากจนได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาให้เหมาะสมกับวัย

ให้การช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒนา สนับสนุนเงิน และค่าใช้จ่ายให้แก่เด็กและเยาวชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และผู้ด้อยโอกาสจนสำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สนับสนุนให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการพัฒนาเพื่อให้มีความสามารถในการประกอบอาชีพตามความถนัดและมีศักยภาพที่จะดำรงชีวิตได้โดยพึ่งพาตัวเอง

เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารยืให้มีจิตวิญญาณของความเป็นครูและมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างแท้จริง รวมทั้งการพัฒนาครูสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

รายละเอียด ร่างพ.ร.บ.กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

https://drive.google.com/file/d/0B8DeHH-UH_LreDUzQTdMU3NiOFk/view

ร่วมแสดงความเห็นได้ที่

แชร์ข่าวนี้

Share on Google+
LINE it!

ที่สุดสังคมในรอบ 7 วัน

  • เปิดอ่าน
  • แสดงความคิดเห็น
  • แชร์