สังคมทั่วไป

ตั้งสนง.พัฒนาฝีมือแรงงานแห่งที่ 2 แม่สอด รับเขตศก.พิเศษ

  • 21 เมษายน 2560 เวลา 09:42 น.
  • | เปิดอ่าน 2,908
  • | ความคิดเห็น 0
Share on Google+
LINE it!

ตั้งสนง.พัฒนาฝีมือแรงงานแห่งที่ 2 แม่สอด รับเขตศก.พิเศษ

กระทรวงแรงงาน ตั้งสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งที่ 2 แม่สอด รับเขตเศรษฐกิจพิเศษ

เมื่อวันที่ 21 เม.ย.  นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  ลงพื้นที่จังหวดตากเพื่อติดตามผลการเตรียมความพร้อมด้านแรงงาน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านโลจิสติกและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก/ตะวันตก (East-west Economic Corridor : EWEC)ตามนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการค้าการลงทุนใน 10 จังหวัดที่มีชายแดนติดกับเพื่อนบ้าน อันประกอบด้วยจังหวัดตาก มุกดาหาร สระแก้ว ตราด สงขลา หนองคาย เชียงราย นครพนม กาญจนบุรี และนราธิวาสนั้น

กระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) ในฐานะหน่วยงานหลักที่พัฒนาแรงงานรองรับการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ ในส่วนของจังหวัดที่มีชายแดนติดเพื่อนบ้านอย่างชายแดนไทยกับเมียนมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก กพร.ได้มีการจัดตั้งสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตากแห่งที่สอง (แม่สอด) ซึ่งตั้งอยู่ชั้น 2 อาคารสำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อำเภอแม่สอด เพื่อรองรับความต้องการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับกลุ่มเป้าหมายในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ดำเนินการฝึกอบรม อาทิ สาขา E-Commerce เทคนิคการสอน และการพัฒนาบุคลิกภาพสู่การเป็นเลิศ การดำเนินการของ สนพ.ตากแห่งที่สอง (แม่สอด) จะมีส่วนในการส่งเสริมให้การพัฒนาฝีมือแรงงานรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษตากได้เป็นอย่างดี ทำให้เกิดการสร้างรายได้ที่มั่นคง ยั่งยืนอย่างเป็นระบบทั้งการค้าภายในและภายนอกประเทศได้


นายธีรพล กล่าวอีกว่า ส่วนการการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานรองรับคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสำคัญของรัฐบาลที่จะเกิดขึ้นในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในปี 2560 กพร.ตั้งเป้าพัฒนาแรงงานไว้ที่ 16,000 คน มีผลดำเนินการจำนวน 13,025 คน แบ่งเป็นการพัฒนาแรงงานใหม่/นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายให้มีทักษะฝีมือเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานจำนวน 843 คน พัฒนาแรงงานในระบบ/สถานประกอบกิจการให้มีทักษะสูงขึ้นเพิ่มศักยภาพในการผลิตของสถานประกอบกิจการและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันจำนวน 6,458 คน พัฒนาแรงงานนอกระบบและแรงงานทั่วไปให้มีทักษะพร้อมในการปรับเปลี่ยนงาน หรือเป็นแรงงานสำรองรองรับการลงทุนของสถานประกอบกิจการอยู่เดิม รวมทั้งสามารถประกอบอาชีพอิสระในพื้นที่จำนวน 5,723 คน

“ทั้งนี้  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตากมีเป้าหมายดำเนินการฝึกอบรม 5,395 คน ดำเนินการแล้ว 8,522คน และส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการมีการพัฒนาแรงงานตามพ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 เป้าหมาย 4,000 คนดำเนินการแล้ว7,003 คน ในการฝึกอบรมนั้น เน้นการฝึกยกระดับทักษะภาษาให้กับแรงงานและประชาชนทั่วไปเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารและทำงานกับเพื่อบ้าน อีกทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วย โดยมีการพัฒนาภาษาอังกฤษ ภาษาในกลุ่มอาเซียน ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี เป็นต้น และกพร. ยังได้รับงบประมาณจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ จำนวน 10,669,100 บาท ในการดำเนินโครงการสร้างทักษะแรงงาน/วิชาชีพ (ลาว/กัมพูชา/เมียนมา) โดยมีหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว จำนวน 9 หน่วยงาน ได้แก่ สพร. 20 เชียงราย สนพ.ตราด สนพ.สระแก้ว สนพ.จันทบุรี สนพ.กาญจนบุรี สนพ.หนองคาย สนพ.นครพนม สนพ.มุกดาหาร และสนพ.ตาก มีการฝึกอบรมให้แก่แรงงาน เจ้าหน้าที่/ครูฝึกอาชีพประเทศเพื่อนบ้าน ดำเนินการไปแล้ว 40 รุ่น จำนวน 862 คน การดำเนินการต่างๆ ส่งผลดีต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สร้างความมั่นคงไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ประชาชนในพื้นที่ชายแดนมีโอกาสในการได้รับการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตทางเศรษฐกิจและสังคม” อธิบดี กพร.กล่าว

แชร์ข่าวนี้

Share on Google+
LINE it!

ที่สุดสังคมในรอบ 7 วัน

  • เปิดอ่าน
  • แสดงความคิดเห็น
  • แชร์
switch