พระราชสำนัก

โปรดเกล้าฯพระราชทานพัดแฉกงาพิเศษ ประดับพลอยถวายสมเด็จพระสังฆราช

  • 18 มิถุนายน 2560 เวลา 16:20 น.
  • | เปิดอ่าน 43,852
  • | ความคิดเห็น 0
Share on Google+
LINE it!

โปรดเกล้าฯพระราชทานพัดแฉกงาพิเศษ ประดับพลอยถวายสมเด็จพระสังฆราช

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯพระราชทานพัดแฉกงาพิเศษ ประดับพลอยถวายสมเด็จพระสังฆราช เนื่องในการบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ 90 พรรษา

เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.ที่ผ่านมา สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้เผยแพร่หมายรับสั่งโดยมีใจความสำคัญว่า

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระราชูปถัมภ์ในการบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ 90 พรรษา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกิจ ในวันที่ 26 มิ.ย. เวลา 17.30 น. 

ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพัดแฉกงาพิเศษ ประดับพลอย ถวายสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ขณะที่เฟซบุ๊กเพจ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ - อัมพร อมฺพโร ได้เผยแพร่เนื้อหาเกี่ยวกับ พัดแฉกงาประดับพลอย โดยมีเนื้อหาดังนี้

ความวิจิตรแห่งศาสนศิลป์

#พัดแฉกงาประดับพลอยเล่มนี้ มีลักษณะเป็นพัดแฉกทรงพุ่มข้าวบิณฑ์แกะด้วยงาตลอดทั้งเล่ม ใบสลักเป็นลายโปร่งอย่างประณีต ประดับพลอย

พัดเล่มนี้ เจ้าพระยาสุธรรมมนตรี (บุญศรี) ต้นสกุล บุรณศิริ สร้างขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ เพื่อทรงพระราชทานแด่สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ ให้ทรงถือเป็นพัดยศประจำพระองค์

ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ก็ทรงพระราชทานพัดยศเล่มนี้แด่สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส #ครั้งเป็นเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๓๖

ต่อมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ก็ทรงสถาปนาพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ #เป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้า เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๔ ก็ได้รับพระราชทานพัดยศแฉกงาเล่มนี้ ให้ทรงถือตลอดพระชนมายุ

และต่อมาใน พ.ศ. ๒๔๙๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงพระราชทานแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์

ต่อมาได้พระราชทานแด่สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร

ดังนั้น พัดแฉกงาประดับพลอยเล่มนี้เป็นพัดยศที่พระราชทานแก่พระราชาคณะที่ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต ส่วนมากจะเป็นพระราชวงศ์และใช้เฉพาะในวันพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา และวันรับพระกฐินหลวงเท่านั้น

ข้อมูล : หนังสือพัดยศ สมณศักดิ์พระสงฆ์ไทย
#พระมหามินท์ ธีริสฺสโร ป.ธ.๙

ภาพ พัดแฉกงาประดับพลอย จาก https://www.facebook.com/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93-%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3-%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%BA%E0%B8%9E%E0%B9%82%E0%B8%A3-226559224475366/

 

 

แชร์ข่าวนี้

Share on Google+
LINE it!

ที่สุดสังคมในรอบ 7 วัน

  • เปิดอ่าน
  • แสดงความคิดเห็น
  • แชร์